DİL:

KURUMSAL

TARİHÇE TEŞKİLAT YAPISI VAKIF KAYITLAR ARŞİVİ MALİ TABLOLAR PLAN,PROGRAM VE RAPORLAR VGM ETİK KOMİSYONU

FAALİYETLER

HAYIR HİZMETLERİ YATIRIMLAR KÜLTÜREL FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER RESTORE EDİLEN TAŞINMAZ VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI

VAKIFLARIMIZ

VAKIFLARIMIZ

VAKIF İŞLEMLERİ

VAKIF NASIL KURULUR ? VAKIF SORGULAMA BEYANNAME - BİLDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER VAKIF İSTATİSTİKLERİ ULUSAL RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ (MASAK) VAKIFLARIN E_TEBLİGAT ADRESLERİ

YAYINLAR

YAYINLAR

MEVZUAT

MEVZUAT

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME MEVZUATI İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR SIKÇA SORULAN SORULAR

İLETİŞİM

İLETİŞİM

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

SIKÇA SORULAN SORULAR

Vakıf Hizmetleri

Yeni Vakıfların Listesini Nasıl Temin Edebilirim?

​Türk Medeni Kanununa göre kurulan yeni vakıfların listesi Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizde yayımlanmakta olup, bu linkte çıkan arama motoruna vakfın ismini ya da bulunduğu İlin adını yazdığınız taktirde, o isimde ya da o İlde bulunan Yeni Vakıfların iletişim bilgileri ile sıralı listesini temin edebilirsiniz.​​​

​burs Veren Vakıflar Hangileridir?

Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresinde senetlerine göre Burs veren vakıfların listesi mevcuttur. Bu adresten burs veren vakıfların adres ve telefon numaraları temin edebilirsiniz. Ayrıca burs verilmesi için gereken koşullar burs alacağınız vakıf tarafından belirlenmekte olup, burs verip vermeyecekleri yetkili organ kararı ile belirlenmektedir.​

 

https://www.vgm.gov.tr/vakif-sorgulama/vakif-sorgulama?Page=1&IsGrant=true

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Ve Vergi Muafiyeti Tanınma Şartları Nelerdir?​

​Vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesini Genel Müdürlüğümüz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz. Ayrıca; Vakıflara vergi muafiyeti Bakanlar Kurulu Kararı ile tanınmakta olup, Şartları Maliye Bakanlığınca yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. www.gib.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.​

​yeni Bir Vakıf Nasıl Kurulur Ve Neler Gereklidir?

​Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir.  Yeni vakıflar; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Yabancılar, Türkiye'de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilirler. Yeni vakıf kurulması ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve vakıf senet örneğini Kurumumuz www.vgm.gov.tr internet adresimizden temin edebilirsiniz.​​

Yeni Kurulan Vakiflarin Kurulus Mal Varligi Hakkinda Bilgi Istiyorum?

5737 sayılı Kanuna göre; Yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgarî mal varlığı her yıl Meclisçe belirlenir. Vakıflar Meclisinin 28/12/2009 tarih, 703/571 sayılı kararıyla; 2010 yılı için yeni vakıfların kuruluşunda amaçlarına göre özgülenecek asgari malvarlığı, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 5. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 111. maddesinin (ğ) bendine istinaden 80.000.- (seksenbin) TL olarak belirlenmiştir, Türk Medeni Kanununa göre kurulacak yeni bir vakfın İlk kuruluş malvarlığı amaçlarına göre yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin​ takdirindedir.​

​vakıflar Mal Edinebilirler Mi?

Vakıflar; mal edinebilirler, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve haklar, vakıf yönetiminin başvurusu üzerine, haklı kılan sebepler varsa, Denetim Makamının görüşü alınarak mahkeme kararı ile sonradan iktisap ettikleri mal ve hakları ise bağımsız ekspertiz kuruluşlarınca düzenlenecek rapora dayalı olarak vakıf yetkili organının kararı ile daha yararlı olanları ile değiştirilebilir veya paraya çevrilebilir. Vakıf yöneticileri, iktisap ettikleri veya değiştirdikleri taşınmaz malları tapuya tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirirler. Ancak; mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını vermek meclisin görevleri arasındadır.​

​vakıflara Üye Olabilir Miyim?

Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre 01.01.2002 tarihi itibariyle vakıflara üyelik yoktu, ancak Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarihli kararı gereğince bu hüküm iptal edilmiş ve  28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak vakıflara (Vakıf senetlerinde üyeliğe ilişkin hüküm bulunması halinde) üye alımı başlamıştır. Konuyla ilgili bilgi(2011/8 nolu genelgenin B.2 nolu maddesinde ) web sitemizden temin edilebilir.​

​vakıflar Yurt İçi Ve Yurt Dışından Bağış Ya Da Yardım Alabilir Mi?

Vakıflar; yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilirler, yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilirler. Nakdi yardımların yurt dışından alınması veya yurt dışına yapılması banka aracılığı ile olur ve sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir. Yurtiçindeki Kamu Kurumlarından yapılan yardımlarda 5072 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.​

Burs Hizmetleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları Nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Burs Başvuruları Hangi Tarihlerde, Nasıl Alınır?

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Burs Miktarı Ne Kadardır?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Burslar Nasıl Ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Yükseköğrenim Bursu:

-              4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

-              5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

-              Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı:

-              4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

-              Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)

ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-16)’ya göre değerlendirilmekte ve illerdeki açık kontenjanlarımız nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

Kimler Yükseköğrenim Bursundan Yararlanamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?

Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Öğrenim Kredisi Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?

Hayır. KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

Kimler Ortaöğrenim Bursundan Yararlanamaz?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

Yurtdışında Okuyan Öğrenciler Ortaöğrenim Ya Da Yükseköğrenim Bursundan Yararlanabilir Mi?

Hayır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları sadece yurtiçinde bulunan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burslarından Yararlanmaktayım. Her Eğitim Döneminde Başvuru Yapmam Gerekir Mi?

Hayır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları, ilgili mevzuat gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları eğitim kurumlarının normal eğitim süresi boyunca devam eder.

Kardeşler Aynı Burs Türünden Yararlanabilir Mi?

Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir. Bununla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin 1. Ek Maddesinde belirtilen kontenjandan yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yükseköğrenim bursu alan kardeşleri olması halinde her iki kardeş de yükseköğrenim bursundan yararlanmaya devam ederler.

Almakta Olduğum Burstan Artık Yararlanmak İstemiyorum. Ne Yapmalıyım?

Bursunuzu akmakta olduğunuz Vakıflar Bölge Müdürlüğüne durumu anlatan bir dilekçe vermeniz bursunuzun kesilmesi için yeterlidir.

İletişim Bilgilerimi Neden Doğru Vermeliyim?

Burs başvurularında iletişim bilgileri olarak sizlerden posta adresi, telefon numarası (cep/diğer) ve e-posta adresi bilgisi istenmektedir. Burs başvuru değerlendirmeleri sırasında ve burs kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için Bölge Müdürlüklerimizce belirli zamanlarda sizlerle iletişime geçilmektedir. Bölge Müdürlüklerimiz, sizlerle telefon, kısa mesaj (sms), yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilirler. Bu nedenle vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önemlidir.

Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formunda Okumakta Olduğum Üniversite/myo/fakülte/bölüm Adını Göremiyorum. Ne Yapmalıyım?

Eğer okumakta olduğunuz yükseköğretim kurumu yeni açılmış ya da adı yeni değişmiş ise okumakta olduğunuz okulu başvuru formunda göremeyebilirsiniz. Okulunuzun ve bölümünüzün adını doğru bildiğinize eminseniz ve başvuru formunda okulunuzu ya da bölümünüzü göremiyorsanız Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayarak durumu bildirebilirsiniz.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Başvuru Formunda Okumakta Olduğum Okulu Göremiyorum. Ne Yapmalıyım?

Okumakta olduğunuz okul özel okul ise ortaöğrenim bursu başvuru formunda göremezsiniz. Okulunuz özel okul değil ve başvuru formunda yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayarak durumu bildirebilirsiniz.

Burs Başvurumu Yaptım. Ancak Burs Başvurumda Bazı Bilgilerin Yanlış Olduğunu Fark Ettim. Burs Başvurumu Değiştirebilir Miyim?

Evet. Burs başvurunuzu yaptıktan sonra değişen bilgilerinizi ya da yanlış girdiğiniz bilgilerinizi değiştirmeniz mümkündür. Bunun için ilk kez başvuru yapıyormuş gibi burs başvuru giriş ekranında kimlik bilgilerinizi girmeniz halinde daha önce vermiş olduğunuz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Değişiklik sonrası başvuru değişikliğinizi onaylayarak kaydetmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu başvurusu süresi boyunca değiştirebilirsiniz. Başvuru süresi bittikten sonra başvuru beyanınızda değişiklik yapılamaz.

Burs Başvurumu Yapmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyim?

Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.

Başvurumu Yaptıktan Sonra Ne Yapmalıyım?

Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.

Burs Başvurumu Nasıl Yapabilirim?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilere Bursları Ne Zaman Ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.

Yabancı Uyruklu Öğrenciyim. Burs Başvurumu Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Yabancı uyruklu öğrenciler burs başvurularını 99 ile başlayan 11 haneli yabancı kimlik numaraları ile ya da 11 haneli Mavi Kart Numaraları ile yapabilirler. Başvuru sahibi öğrenci okumakta olduğu üniversitede, başvurusunu yaptığı kimlik numarası ile aktif öğrenci olarak kayıtlı olmalıdır. Burs başvurusunu tamamlayan öğrencilerin Türkiye’de yasal yollarla kalmadığı ya da Türk Vatandaşlığı almaya hak kazandığının tespit edilmesi halinde başvuruları iptal edilir.

Yükseköğrenim Bursuna Başvuru Yapan 25’nı Doldurmuş Ya Da Evli Olan Öğrencilerin Başvuru Değerlendirmelerinde Bir Fark Var Mıdır?

Başvuru yapılan eğitim yılında başvuru sürelerinin son günü itibariyle 25 yaşını dolduran öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği eki Ek-2 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetvelinde yer alan Anne/Baba Çalışma Durumu Alanları ile Anne/Baba Yaşam ve Birliktelik durumu alanlarından puan alamazlar.

Başvuru yapılan eğitim yılında başvuru sürelerinin son günü itibariyle evli olan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği eki Ek-2 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetvelinde yer alan Anne/Baba Çalışma Durumu Alanlarından puan alamazlar.

Evliyim. Burs Başvurumu Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Evli öğrenciler başvuru formlarını doldururken anne/baba yerine eş, kardeş yerine çocuklarının bilgilerini girmelidirler. Örneğin evli bir yükseköğrenim öğrencisi; burs başvuru formunda yer alan aile fert sayısını girerken eş ve varsa çocuklarının toplam sayısını ya da başvuru formunda yer alan ailenin aylık gelir beyanını kendi ve eşinin toplam aylık gelirine göre beyan etmelidir. Başvuru kılavuzlarında konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

Başvurular Nasıl Sıralanmaktadır?

Ortaöğrenim burslarında başvuruların Vakıflar Yönetmeliği’nin EK16 değerlendirme cetveline göre puanlanması sonunda sıralama yüksek puandan düşük puana göre yapılır. Başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

Yükseköğrenim burslarında başvuruların Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin EK2 değerlendirme cetveline göre puanlanması sonunda sıralama yüksek puandan düşük puana göre yapılır. Başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

Başvuru yapan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı, başvurusunu en son değiştirdiği zamandır.

Burs Başvurumu İptal Etmek İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapmış olduğunuz burs başvurunuzun iptal edilmesini istiyorsanız aşağıdaki adrese ya da faks numarasına başvuru iptal talebinizi bir dilekçe ile bildirmelisiniz. Dilekçede dilekçe sahibinin adres ve telefon numarası ile dilekçe ekinde başvurusu iptal edilecek öğrencinin nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi bulunmalıdır.

Adres: Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA

Faks: 0312 419 9153

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Verilen Eğitim Yardımı Veya Burstan Yararlanan Başarılı Bir Öğrenciyim. Başarılı Öğrencilere Ayrıca Verilen Destekler Var Mıdır?

Yükseköğrenim:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 11/A maddesi (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG 12/09/2020 – 31242) ile 2020-2021 eğitim yılından itibaren akademik başarı sağlayan yükseköğrenim bursiyerlerimize Akademik Başarı Bursu verilebilecektir.

Buna göre bir önceki eğitim yılında;

a) Sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olan,

b) Yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olan,

c) Sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer alan öğrenciler durumlarını kanıtlayıcı belgelerini ilgili Bölge Müdürlüklerine sunmaları halinde bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursundan yararlanabilirler.

Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmemektedir.

Ortaöğrenim:

Vakıflar Yönetmeliğinin 88. maddesi (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG 12/09/2020 – 31242) ile 2020-2021 eğitim yılından itibaren başarı sağlayan ortaöğrenim bursiyerlerimize Başarı Desteği verilebilecektir.

Buna göre;

a)    Bir önceki eğitim yılının her iki döneminde takdir belgesi alan öğrencilere,

b)    Dört eğitim yılının her döneminde üst üste takdir belgesi alan öğrencilere durumlarını kanıtlayıcı belgelerini ilgili Bölge Müdürlüklerine sunmaları halinde başarı desteğinden yararlanabilirler.

Ancak Vakıflar Yönetmeliği kapsamında ilk kez eğitim yardımı almaya başlayan öğrencilere başarı desteği verilmemektedir.
 

Burs/eğitim Yardımı Kazanan Öğrencilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencileri, burs almaya devam ettikleri süre boyunca;

-    Devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmekle,

-    Burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

-    Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

-    Eğer yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanıyorsa, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine bakmakla yükümlü kişiler, eğitim yardımı almaya devam ettikleri süre boyunca;

-    Öğrencinin eğitim yardımı almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, eğitim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

-   Öğrencinin burs almaya devam ettiği süre içerisinde Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdürler.
 

Başvurumda İletişim Bilgilerimi Neden Doğru Vermeliyim?

Burs başvurularında iletişim bilgileri olarak sizlerden posta adresi, telefon numarası (cep/diğer) ve e-posta adresi bilgisi istenmektedir. Burs başvuru değerlendirmeleri sırasında ve burs kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için Bölge Müdürlüklerimizce belirli zamanlarda sizlerle iletişime geçilmektedir. Bölge Müdürlüklerimiz, sizlerle telefon, kısa mesaj (sms), yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilirler. Bu nedenle vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önemlidir.

İnşaat-Restorasyon Hizmetleri

Mülkiyeti İdarenize/(Mazbut) Vakıflara Ait Bir Taşınmazı Üzerine İnşaat Yapmak Ya Da (Eski Eser İse) Restore Etmek Suretiyle Değerlendirmek İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da mazbut vakıflara ait olup, eski eser niteliği bulunmayan müstakil taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kat Karşılığı İnşaat ya da Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama modeli ile, eski eser tescilli olan taşınmazlar ise "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama modeli ile ihale edilmek suretiyle; hisseli ve/veya imar durumu gereği tevhit şartlı olan taşınmazlar ise hissedarlar ve/veya diğer maliklerle doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle değerlendirilebilmektedir. Değerlendirme başvuruları "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinde iletişim bilgileri bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüklerine doğrudan dilekçe ya da elektronik posta yoluyla yapılabilir.

Kat Karşılığı İnşaat, Yapım Veya Onarım Karşılığı Kiralama Ya Da Restorasyon Veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli İle İhaleye Çıkartılan Ya Da Çıkartılması Öngörülen Vakıf Taşınmazları Hakkında Nasıl Bilgi Alabilirim?

Belirtilen modellerle ihaleye çıkartılan vakıf taşınmazlarına ilişkin ihale ilanları, işin mahiyetine göre resmi gazete, yerel gazeteler, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine ait ilan panoları ile "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinde yayınlanmaktadır. İdaremizce ihaleye çıkartılması öngörülen vakıf taşınmazları hakkındaki gerekli bilgi ise, "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinde iletişim bilgileri bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İdarenizin, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü Ya Da Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazların Kat Karşılığı İnşaat, Yapım Veya Onarım Karşılığı Kiralama Ya Da Restorasyon Veya Onarım Karşılığı Kiralama Modeli İle Değerlendirilmesine İlişkin Tip İhale Şartnamesi Ve Sözleşmeleri Var Mıdır?

İdaremizin belirtilen modellere ilişkin tip ihale şartnamesi ve sözleşmeleri mevcut olup, "http://www.vgm.gov.tr" internet adresinden temin edilebilmektedir.

Yatırım-Emlak-Kiralama Hizmetleri

​vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Ait Taşınmazları Kiralayarak, Kaç Yıl Kullanabilirim?

Kira bedelini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeniz ve vakıf taşınmazda akde aykırı bir durum oluşturmadığınız takdirde, sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde uzun süre kullanmanız mümkün olmaktadır.​

Mülkiyeti/idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlarda Kiracılar İstedikleri Şekilde Tadilat Yapıp Kendi Mülkleriymiş Gibi Davranabilirler Mi?

Vakıf taşınmaz kiracıları; kiraladığı taşınmaz malı ne şekilde teslim almışsa sözleşmenin bitiminde yine aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Ancak kiracı tarafından İdareden ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı izin almak suretiyle basit değişiklik ve tadilat/tamirat yapılabilir. Kiracı taşınmaz üzerinde yaptığı her türlü ilave imalatı sözleşme süresi sonunda bedelsiz olarak İdareye bırakmayı peşinen kabul eder. Giderleri tamamen kendisine ait olmasını kabul etse dahi, İdareden yazılı izin almadan bölme, duvar, kapı, oda gibi taşınmaz malın esas yapısını değiştiremez ve herhangi bir ek yapamaz. Aksi takdirde taşınmazı eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür. Bu gibi hallerde İdare kira sözleşmesini fesih etmekte serbesttir.
Kiralanan taşınmaz eski eser ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tasarruf edilir. Kiracı İdareden ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili kurullardan izin almadan taşınmazda hiçbir tamirat, tadilat ve eklenti yapamaz. Aksi halde kiracı hakkında tazminat ve tahliye davası açılacağı gibi cezai takibata da geçilir. İdareden yazılı izin alarak kiracının yapacağı her türlü inşaat ve ilaveler bedelsiz olarak İdareye bırakmayı peşinen kabul eder. Ancak, bu inşaat ve ilaveler taşınmaz malın başka bir yoldan kullanılmasına ve serbestçe kiraya verilmesine engel olabilecek şekilde ise, kiraya verilen yeri kiracı eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Vakıf Taşınmazları Üzerinde İnşa Ettiğim Yapıma İstinaden Hak Sahibiyim. Tapusunu Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Hak sahibi olduğuna dair belgelerle birlikte  ( dilekçe, tapu tahsis belgesi, daha önce ödeme yapıldı ise makbuzları vb. belgeler) taşınmazın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğümüze şahsen veya vekiliniz aracılığıyla başvurulması gerekmektedir. 
Bölge Müdürlüklerimizin telefon ve adres bilgileri www.vgm.gov.tr adresinde bulunmaktadır. 

Vakıflara Ait Bir Taşınmaz Satın Almak İstiyorum. Ne Yapmalıyım?

Akar nev’inden olan vakıf taşınmaz malları 5737 Vakıflar Kanunun 12. maddesindeki şartları taşıması halinde Bölge Müdürlüklerinin teklifini müteakip, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Vakıflar Meclisinin nihai kararı ile Kamu kurum ve kuruluşlarına 2942/4650 kamulaştırma kanununun 30. maddesi gereğince anlaşma suretiyle, gerçek ve tüzel kişilere ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümlerine göre ihale suretiyle satışı yapılmaktadır. Hayrat nev’inden olan vakıf taşınmaz malları ise, adı geçen kanunun 15. maddesindeki (Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait olup, tahsis edildikleri amaca göre kullanılmaları kanunlara veya kamu düzenine aykırı yahut tahsis amacına uygunluğunu kaybetmiş, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazlar;) şartları taşıması halinde aynı prosedüre göre satışı yapılmaktadır.

Taşınmazımı/taşınmazlarımı Vakıflar Genel Müdürlüğüne Bağışlayabilir Miyim?

Bağışlamak istediğiniz taşınmaz/taşınmazlara ait bilgileri içeren bir dilekçe ile taşınmaz/taşınmazların bağlı bulunduğu bölge müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz. Şartlı veya şartsız bağış yapabilirsiniz. 
İntifa hakkını kendinizin, eşinizin veya her ikinizin de üzerinde bırakarak sadece çıplak mülkiyeti bağışlayabilirsiniz. Taşınmaz/taşınmazlar üzerinde herhangi bir takyidat bulunmaması gerekir. 
Bölge Müdürlüklerimizin telefon ve adres bilgileri www.vgm.gov.tr adresinde bulunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ve Mazbut Vakıflara Ait Bir Taşınmazı Kiralamak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Vakıf taşınmazlar, bütün vergi ve harçları kiracısına ait olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verilmektedir. Vakıf taşınmazlara ait kira ilanları da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. 
Kiralamak istediğiniz taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvuru yaparak taşınmaz ve kira şartları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bölge Müdürlüklerimizin telefon ve adres bilgileri ve ihale ilanları www.vgm.gov.tr adresinde de bulunmaktadır. 

Kiralama İhaleleri Bölge Müdürlükleri Tarafından Mı Yoksa Genel Müdürlük Tarafından Mı Yapılmaktadır?

Kiralama işlemlerine yönelik tüm işlemler Bölge Müdürlüklerince yürütülmektedir.

Kiralamak İstediğim Taşınmazı İhaleden Önce Görebilir Miyim?

Taşınmazlar hâlihazır duruma göre ihaleye çıkarılmakta olup, bu nedenle ihale öncesi taşınmazı mutlaka görmeniz gerekmektedir.

Kira İhalesini Kazandıktan Sonra Vazgeçersem Ne Olur?

İhaleye yatırmış olduğunuz teminat irad olarak kaydedilir. Ayrıca ihalelerden 1 yıla kadar men edilirsiniz

Kiraladığım Taşınmazı Başka Birisine Devredebilir Miyim?

Kira süresi içerisinde taşınmazın başka birisine devri mümkündür. Ancak devredeceğiniz kişiyle birlikte Bölge Müdürlüğüne karşılıklı dilekçe ile başvuru yaparak, yeni belirlenen şartlar ve kiranın kabul edilmesi gerekmektedir.

Kira Dönemi Sona Ermeden Taşınmazı Bırakabilir Miyim?

Taşınmazın başka birisine devri yapılmadan bırakılması mümkün değildir. Çünkü kiracı kira döneminin tamamından sorumludur. Aksi takdirde kira dönemi sonuna kadar olan ödenmemiş kısım kişi borcu olarak tahakkuk ettirilir.

Taşınmazın Kirasının Yıllık Artış Oranı Nedir?

Sözleşmelerinde aksi bir hüküm bulunmadıkça, kira süreleri dolan taşınmazların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksindeki oran (ÜFE On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %), kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir. 
Emsal ve rayiçlerinden düşük olduğu tespit edilen taşınmaz kiracılarına uygulanacak artış oranı, taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınarak usulüne uygun olarak Bölge Müdürlüklerince yeniden belirlenir. 

Kira Bedelini En Son Ne Zaman Ödeyebilirim?

Kira bedeli ödeme yükümlülüğü yer teslim tarihi ile başlar. Sözleşmede başka bir hüküm yoksa her ayın birinci iş günü kira bedeli ödeme günüdür. Kira bedeli ödeme süresi ise; her ayın beşinci iş günü mesai bitiminde sona erer.

Kira Sürem Sona Erdi Ne Yapmalıyım?

Kira süreleri genelde 1 yıl olup, kurumca belirtilen artışı kabul etmeniz halinde kiracılığınız devam eder. Kiracılığınızın devam etmesini istemiyor iseniz Bölge Müdürlüğüne 1 (bir) ay öncesinden yazılı müracaat edip bilgilendirerek, sözleşme bitiminde taşınmazı teslim aldığınız şekliyle, bir tutanak karşılığında borçsuz olarak anahtarı ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir.

Kiramı Hangi Kanallardan Ödeyebilirim?

T.C. / Vergi No ve kira dosya numarası ibraz edilerek,  Vakıflar Bankası T.A.O. nın herhangi bir şubesinden, Vakıfbank İnternet Bankacılığı üzerinden, Vakıfbank hesabınız üzerinden otomatik ödeme talimatı vererek, Herhangi bir Bankaya ait ATM/kredi kartıyla Genel Müdürlüğümüze ait internet sitesi üzerinden (www.vgm.gov.tr ) e-ödeme yoluyla ayrıca Kurumumuzca Vakıflar Bankası ile yapılan protokol dahilinde kredili ödeme talimatı (dbs) verilerek kira ödemeler yapılmaktadır. Kiracı, Bankalardan veya kurumdan elektronik para aktarımı (EFT) havale vb. ödemeler yapamaz.

Ödeme noktaları haricinde yapılan ödeme gönderilerinden doğacak sorunlardan İdaremiz sorumlu tutulamaz.

Taşınmazımın Tapu Kaydında Vakıf Şerhi Çıktı, Ne Yapmalıyım?

Şerhli taşınmazın güncel Emlak Vergi Değerini gösterir Belediyeden onaylı belge ile birlikte taşınmazın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. 
Taşınmazın taviz bedeli ödemesine tabi olup olmadığı konusunda Bölge Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasında vakıf şerhi terkin işlemleri başlatılacaktır. 
Tapu kayıtlarında, icareteyn ve mukataalı vakıf şerhi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde veya tasarrufundaki taşınmazlar, işlem tarihindeki emlak vergisi değerinin yüzde onu oranında taviz bedeli alınarak serbest tasarrufa terk edilir. 

Bilişim Hizmetleri

E-imza Kurulumu

Evden çalışırken evdeki bilgisayarlarınızda e-imza kurulu olmayabilir. Bu durumda aşağıdaki adımları izleyerek gerekli kurulumları yapınız.
        1-    Bilgisayarınızda java yüklü değilse önce java kurulmalıdır.
        2-    Bilgisayarınızın sistem tipine göre (32 veya 64 bit) Belgenet E-imza servisi dosyası indirilerek kurulmalıdır.
                a.    32 bit için tıklayınız.
                b.    64 bit için tıklayınız.
        3-    Kamu Sertifikasyon Merkezinin, http://www.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/ sayfasından kart okuyucunuza ve kartınıza göre sürücü indirip kurmanız gerekmektedir. Sayfadaki adımları sırayla takip ediniz. 
                a.    Bilgisayarınızdaki işletim sistemi, kaç bit olduğu denetim masasındaki sistem uygulamasına tıkladığınızda görebilirsiniz. 
                b.    Kurumumuzdaki kart okuyucuları Milko (kırmızı renkte) yada ACS-ACR 38T Usb Beyazdır. Size uygun olanı seçiniz. 
                c.    Akıllı kart olarak da Akis Akıllı kart’ı seçiniz. 
                Sonrasında gerekli dosyalar gözükecektir. İndirip, bilgisayarınıza yükleyiniz. 
        4-    Kartınıza dair gerekli kontrolleri daha sonra yapabilmek adına kaşif uygulamasını indirip kurmanız önerilir. https://kasif.kamusm.gov.tr/ 
        5-    Gerekli tüm kurulumları yapmış oldunuz. E-imza sertifika kartınızın takılı olduğu kart okuyucunuzu bilgisayarınıza takıp gerekli kontrolleri yapın:
                a.    İnternet tarayıcınızda (Chrome, firefox, internet Explorer vs) adres satırına https://localhost:9001/ yazıp enter tuşuna basın. TC kimliğiniz, adınız ve soyadınız, sertifika geçerlilik süreniz vs. bilgilerinin olduğu ekran gelir ise, imza sertifikanız ve kart okuyucunuz bilgisayar tarafından tanınıyor demektir. İlk denemenizde gelmez ise birkaç kez sayfayı yenileyiniz.
                b.    Benzer bir testi, masaüstünüzde amblemini göreceğiniz kaşif programı veya Akis kart izleme aracı ile de yapabilirsiniz. İkisinde de sertifika bilgileriniz tc kimlik numaranız ile beraber gözükecektir.

YÃœKLENÄ°YOR

"Vakıflarla ilgili konulara gelince; bilinmektedir ki vakıflar memleketimizin mühim bir servetini teşkil eder. Bu servetten millet ve memleketin gerektiği şekilde istifade edebil​mesi için Şer'iyye Vekâletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulunun ve hatta Yüce Meclisin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin haraplıktan korunmasını ve memlekete faydalı bir hale konulmasını temenni eylerim."

Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Mart 1922, TBMM

Devamını Oku »

"Vakfedenin şartı, Allah ve Resulü’nün sözü gibidir."

SİNAN AKSU

Vakıflar Genel Müdürü

 

 

"Vakıflar iyilik ve takvada yarışınız ilahi emrinin tecessüm etmiş halidir."

Recep Tayyip ERDOĞAN

TC.CUMHURBAŞKANI

 

 

"Bizim medeniyetimizdeki vakıf anlayışı, onun bizlere kazandırdığı manevi şuurun teşekkülüdür"


MEHMET NURİ ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

BASINDA VGM TV'DE VGM
DUYURULAR
TÜM DUYURULAR »